تمامی محصولات این شرکت پس از تحقیقات طولانی

تمامی محصولات این شرکت پس از تحقیقات طولانی مدت در زمینه مشخص کردن تولید کننده مناسب و انجام آزمونهای کیفی در خارج کشور و تستهای طولانی جاده ای و شهری در ایران و مناسب با فرهنگ رانندگی و شرایط و خودروهای موجود در کشور تهیه شد

تمامی محصولات این شرکت پس از تحقیقات طولانی مدت در زمینه مشخص کردن تولید کننده مناسب و انجام آزمونهای کیفی در خارج کشور و تستهای طولانی جاده ای و شهری در ایران و مناسب با فرهنگ رانندگی و شرایط و خودروهای موجود در کشور تهیه شد

kikpartsir@gmail.com 021-33976580

تمامی محصولات این شرکت پس از تحقیقات طولانی مدت در زمینه مشخص کردن تولید کننده مناسب و انجام آزمونهای کیفی در خارج کشور و تستهای طولانی جاده ای و شهری در ایران و مناسب با فرهنگ رانندگی و شرایط و خودروهای موجود در کشور تهیه شد

دیدگاه خود را بیان کنید